Algemene inleiding

Het begrip 'Werkgever'
Als gevolg van de toenemende internationalisatie is het meer dan gebruikelijk dat buitenlandse werknemers in Nederland werkzaam zijn. Aangezien Nederland echter haar arbeidsmarkt beschermt, is het van belang vast te stellen of legaal gewerkt wordt in Nederland. Op grond van Wet Arbeid Vreemdelingen is het een werkgever namelijk verboden een buitenlandse werknemer in Nederland arbeid te laten verrichten zonder een vergunning voor verblijf en arbeid of een aparte tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning. De Nederlandse immigratiewetgeving (Wet Arbeid Vreemdelingen en Vreemdelingenwet) kent een heel ruime definitie van het begrip werkgever. Dit is degene die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf een ander arbeid laat verrichten of, de natuurlijke persoon die een ander huishoudelijke of persoonlijke diensten laat verrichten. Dit is een feitelijk werkgeversbegrip.

De juridische vorm waarin de arbeid wordt verricht, of dat nu als zelfstandige, werknemer, freelancer, ambtenaar, student, au pair, stagiaire, sporter, coach, vrijwilliger of anderszins gebeurt, is niet van belang. Zodra voor iemand feitelijk arbeid wordt verricht door een buitenlandse werknemer is sprake van vergunningsplicht. Verenigingen, stichtingen, andere rechtsvormen of natuurlijke personen kunnen dus al snel als werkgever worden aangemerkt. Dit gaat zelfs zo ver, dat eigenaren van een gebouw of terrein (de werkplek), beschouwd kunnen worden als werkgever in de zin van de WAV, omdat ze een ander aldaar arbeid laten verrichten. Zelfs een vrachtwagenchauffeur die zijn lading op het terrein aflevert en meehelpt het weg te zetten valt hieronder.

Gelet op deze ruime begripsomschrijving doet een werkgever er goed aan zich te beschermen. Voorafgaande aan het werken in Nederland moet daarom worden nagegaan of de buitenlandse werknemer beschikt over de vereiste vergunning voor verblijf en arbeid of verblijfs- en tewerkstellingsvergunning, machtiging tot voorlopig verblijf, visa, paspoort, enzovoorts. Wanneer dit niet het geval is, is er een groot risico op illegale tewerkstelling.

Co-creating
De migratiewijzer is ontwikkeld op basis van de jarenlange kennis en ervaring die AWVN heeft op het gebied van het naar Nederland halen van buitenlandse werknemers. Hij is echter nooit af. De wetgeving ontwikkelt continu en instanties zoals de IND en UWV passen steeds hun beleid, procedures en formulieren aan. In verband hiermee stelt AWVN het zeer op prijs wanneer u aanbevelingen heeft voor verbeteringen, zodat steeds het beste product kan worden geleverd. U kunt hiertoe contact opnemen met de werkgeverslijn.

Disclaimer:
Dit is de Migratiewijzer van AWVN, gevestigd te Den Haag. Bij het ontwerpen en samenstellen van de Migratiewijzer is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. AWVN accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden via de Migratiewijzer of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Pagina's